Zadanie pn. „Matematyczny Internetowy Samouczek dla uczniów” realizowane w ramach projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady korzystania z Samouczka

Dostęp do samouczka

 1. Po utworzeniu konta i pozytywnej rekrutacji, masz dostęp do Samouczka w trakcie całej edycji, która trwa od września do czerwca danego roku szkolnego. Dostępność poszczególnych testów z 6 działów ustalamy oddzielnie co roku. Planowane daty udostępniania kolejnych działów w tym roku to:
  1. Dział I - Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań - 3.11.2021
  2. Dział II - Funkcje, ciągi - 28.11.2021
  3. Działy I-III - Trygonometria - 23.12.2021
  4. Działy I-IV - Planimetria, geometria analityczna na płaszczyźnie, stereometria - 21.01.2022
  5. Działy I-V - Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - 15.02.2022
  6. Działy I-VI - Optymalizacja i rachunek różniczkowy - 9.03.2022
  7. Działy I-VI dla tych którzy nie wykonali testów w terminach - od 4.04.2022 do 24.06.2022
 2. Na dział składają się 3 testy: wstępny, samouczek i końcowy. Na wykonanie testu wstępnego i samo-uczenia masz 21 dni, na test końcowy są 3 dodatkowe dni (o ile wykonasz wcześniej test wstępny). Daty dostępności każdego z testów są podane w jego opisie w systemie. Na początek dostępny jest tylko test wstępny, jego wykonanie "uwalnia" test samo-uczenia. Zakończenie samouczka danego działu lub koniec 21 dniowego okresu "uwalnia" test końcowy.
 3. Aktualnie dostępny dla Ciebie test jest widoczny po zalogowaniu w zakładce "Moje zadania". Zazwyczaj jest to tylko jeden test na raz, czasem mogą być dostępne dwa działy naraz, w okresie pomiędzy działami lub gdy szybko wykonasz cały dział, nie będzie dostępny żaden test.

Praca z Samouczkiem

 1. Każdy test składa się z 10 pytań.
 2. Test wstępny i końcowy możesz wykonać tylko raz, test samo-uczenia możesz wykonać 5 razy.
 3. Pytania w testach są różnej trudności i różnie punktowane (od 1 do 5 punktów). Test wstępny i końcowy przewiduje 30 punktów do zdobycia, testy samo-uczenia 20 lub 30 lub 40 w zależności od poprzedniego wyniku. Przy każdym pytaniu podajemy ile punktów jest warte dane pytanie.
 4. Test wstępny i końcowy (z każdego z działów) jest ograniczony czasowo do 24 godzin i musisz pamiętać aby go zacząć co najmniej 24 godziny przed końcem jego dostępności, jeśli spróbujesz zacząć później (mniej niż doba do końca) to system zablokuje tę próbę. Testy samo-uczenia są ograniczone czasowo tylko 21 dniowym okresem dostępności działu.
 5. W rozwiązaniu zadania należy wybrać wszystkie poprawne odpowiedzi z możliwych. W każdym zadaniu co najmniej jedna odpowiedź jest poprawna. Zadanie uznaje się za poprawnie rozwiązane tylko w przypadku wskazania wszystkich poprawnych odpowiedzi. Nie ma punktów cząstkowych za częściowo dobre odpowiedzi.
 6. W teście samouczku każde zadanie opatrzone jest zakrytą wskazówką. Jeśli uznasz, że potrzebujesz pomocy kliknij w guzik "Pokaż podpowiedź". Test wstępny i końcowy nie posiada podpowiedzi.
 7. Po rozwiązaniu każdego testu otrzymasz informację o liczbie punktów jaką uzyskałeś za każde zadanie oraz za cały test. Dowiesz się, które Twoje odpowiedzi były poprawne a które nie, ale uwaga system nie pokaże pozostałych poprawnych odpowiedzi.
 8. W każdej chwili możesz się z systemu wylogować i zrobić sobie przerwę, także w trakcie testu. Po ponownym logowaniu włącz dany test, pytania na które już odpowiedziałeś będą pamiętać Twoje odpowiedzi. UWAGA: limit czasu w testach wstępnym i końcowym jest nadal liczony pomimo wyjścia z testu.
 9. Odpowiedź na pytanie utrwala się w systemie w trakcie nawigowania (guziki kolejne lub poprzednie pytanie) oraz w reakcji na zamknięcie testu (tylko to pytanie które się wyświetla), nie jest zatem wskazane używanie kilku okien przeglądarki do rozwiązania testu, może to doprowadzić do zgubienia odpowiedzi co nie jest wystarczającym powodem do reklamowania zadań.
 10. Możesz zawsze powrócić do oglądania swoich rozwiązań i ich oceny, sprawdź w zakładce "Moje konto" sekcja "Moje wyniki".
 11. Jeśli uważasz, że coś na stronie nie działa jak powinno napisz email na adresy kontaktowe podane na dole strony.

Oceny z testów i działów

 1. Ocena punktowa z testu jest prezentowana po jego zamknięciu.
 2. Punkty są naliczane tylko dla testów wstępnych i końcowych, nie są naliczane dla testów samo-uczenia.
 3. W zakładce "Moje konto" znajdują się dwie dodatkowe zakładki "Moje punkty" oraz "Moje wyniki".
 4. W "Moich punktach" jest wyszczególniona punktacja we wszystkich Twoich testach wstępnych i końcowych lub uzyskane punkty rekompensaty (wynik reklamacji).
 5. W "Moich wynikach" są wyniki testów, te same które są pokazywane na zakończenie testu.
 6. W przypadku ewentualnych rozbieżności między obiema zakładkami bardziej liczą się punkty.
 7. Ocena punktowa z działu to liczba punktów uzyskana z testu końcowego. Nawet zdobycie 100% z testu wstępnego nie daje żadnych dodatkowych punktów liczonych do rankingów.

Ranking końcowy i ranking szkół

 1. Suma uzyskanych przez uczestnika liczb punktów z testów końcowych z poszczególnych działów jest umieszczana w rankingu końcowym.
 2. O kolejności w rankingu końcowym decyduje suma uzyskanych liczb punktów z wszystkich działów. W przypadku jednakowych sum liczb punktów o kolejności decyduje najwyższa liczba punktów zdobytych z jednego działu, a w sytuacji gdy i te liczby są równe o kolejności decyduje druga najwyższa liczba punktów zdobytych z jednego działu. W sytuacji gdy i te liczby są równe decyduje trzecia najwyższa liczba punktów zdobytych z jednego działu itd.
 3. Dziesięciu Uczestników, znajdujących się w danej edycji najwyżej w końcowym rankingu, otrzyma promocję
  do półfinału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, organizowanego przez Politechnikę Warszawską, pod warunkiem uzyskania co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów.
 4. Do rankingu szkół zaliczane są sumy liczb punktów z wszystkich działów uzyskanych przez uczniów danej szkoły.
 5. O kolejności w rankingu szkół decyduje suma liczb punktów z wszystkich działów uzyskanych przez uczniów danej szkoły. W przypadku jednakowych sum liczb punktów o kolejności decyduje najwyższa liczba punktów zdobytych przez ucznia danej szkoły, a w sytuacji gdy i te liczby są równe o kolejności decyduje druga najwyższa liczba punktów zdobytych przez ucznia danej szkoły. W sytuacji gdy i te liczby są równe decyduje trzecia najwyższa liczba punktów zdobytych przez ucznia danej szkoły itd.
 6. Trzy szkoły, znajdujące się w I i II edycji najwyżej w końcowym rankingu, zostaną zaproszone do udziału w zadaniu nr 4 „Przeprowadzenie zajęć w technologii wirtualnej rzeczywistości” projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości”.

Reklamowanie błędnych zadań

 1. Jeżeli zauważyłeś, że wylosowane przez Ciebie zadanie ma błąd w treści, podpowiedzi lub w odpowiedziach, to możesz złożyć reklamację (przejdź do zakładki Moje konto->Moje wyniki , wybierz link do wyników z testu w którym pojawia się problematyczne zadanie, pod zadaniem znajdziesz rozwijane pole do składania reklamacji). Rób to jednak rozważnie, upewnij się wpierw, że masz rację (w szczególności sprawdź, czy zaznaczyłeś/łaś wszystkie poprawne odpowiedzi).
 2. Wymagane jest podanie uzasadnienia reklamacji.
 3. Jeżeli autor zadania uzna reklamację za słuszną, to uczestnik, który wylosował to zadanie w teście wstępnym lub końcowym (nie w samouczku) ale nie zdobył za nie punktów, otrzyma rekompensatę równą brakującym punktom.
 4. Odpowiedź autora na swoją reklamację zobaczysz w zakładce "Moje reklamacje". Czas na udzielenie tej odpowiedzi może być różny, od kilku godzin do kilku dni.
 5. Wniesienie przez Ciebie w ustalonym przedziale czasu trzech reklamacji nie uznanych przez autorów za słuszne powoduje okresowe zablokowanie Ci możliwości reklamacji. Parametry tej blokady są w trakcie ustalania, w razie blokady system poda ile czasu jeszcze nie będziesz mógł reklamować.